ดร. ขจร ธนะแพสย์

กรรมการ

อายุ (ปี)

43


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

15 มิถุนายน 2558 โดยมีผลวันที่ 7 กันยายน 2558


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาการเงินและการบริหารจัดการ, University of London UK
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, London School of Economics UK
  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, Oxford University, UK
  • รัฐศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง รางวัลเงินทุนภูมิพล)
  • วุฒิบัตร, Central Banking Seminar, Federal Reserve Bank of New York

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  • 2559 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่าย | ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
  • 2556 - 2559 | ผู้บริหารส่วน | ธนาคารแห่งประเทศไทย