นางสาวนลิน วนาสิน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
Chief Commercial Officer

อายุ (ปี)

44


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

มิถุนายน 2555


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญามหาบัณฑิต, Engineering-Economic Systems and Operations Research, Stanford University
 • MBA Program, INSEAD Fontainebleau, France
 • ปริญญาบัณฑิต, เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์, Columbia University

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 133/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ฟู้ดโคออป
 • 2555 - ปัจจุบัน | นักลงทุนและผู้จัดการ | ควินซ์ เอทเทอรี่ แอนด์ บาร์
 • 2551 - 2554 | วิทยากรอิสระ
 • 2548 - 2551 | ประธานและะผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ | สถาบันสุขภาพ และความงามตรัยญา
 • 2543 - 2546 | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด | บจก. ยูนิลิเวอร์ (ประเทศไทย)