นางสาวนลิน วนาสิน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
Chief Commercial Officer
Chief Business Service/Support Officer

อายุ (ปี)

45


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

มิถุนายน 2555


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญามหาบัณฑิต, Engineering-Economic Systems and Operations Research, Stanford University
  • Master of Business Administration, INSEAD Fontainebleau, France
  • ปริญญาบัณฑิต, เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์, Columbia University

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 133/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  • ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
  • 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
  • 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ฟู้ดโคออป
  • 2551 - 2554 | วิทยากรอิสระ
  • 2548 - 2551 | ประธานและผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ | สถาบันสุขภาพ และความงามตรัยญา
  • 2543 - 2546 | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด | บจก. ยูนิลิเวอร์ (ประเทศไทย)