นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Hospital Business International

อายุ (ปี)

51


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

15 มิถุนายน 2558 มีผลวันที่ 7 กันยายน 2558


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศัลยกรรมทั่วไป, แพทยสภา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • ต.ค.2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. บำรุงเมืองพลาซ่า
 • 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. สิริเวช จันทบุรี
 • 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
 • 2558 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงาน 4 | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี
 • 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน
 • 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์
 • 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี