นายวีระชัย ศรีขจร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี)

65


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

22 ธันวาคม 2558


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, South Eastern University Washington D.C.
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  • 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
  • 2534 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บมจ. พัฒน์กล
  • 2555 - 2560 | ผู้อำนวยการ | สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
  • 2554 - 2560 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่