นพ. บุญ วนาสิน

ประธานกรรมการ

อายุ (ปี)

79


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

พฤษภาคม 2520 เข้าดำรงตำแหน่งประธาน วันที่ 31 สิงหาคม 2558


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ และทางเดินอาหาร, John Hopkins University, USA
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 135/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  • 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
  • 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี
  • 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ทันตสยาม
  • 2554 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  • 2535 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2534 - ปัจจุบัน | นายกสมาคม | สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  • 2519 - ปัจจุบัน | ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป