บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
LIFETIME HEALTH GUARDIAN FOR ALL

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมทุกสาขาทางการแพทย์ พร้อมให้บริการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ด้วยราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ โดยธุรกิจการให้บริการของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศไทย ผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้บริการครอบคลุมการรักษาพยาบาลหลากหลายสาขาการแพทย์ ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นคุณภาพการรักษาพยาบาลในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ สามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ

ธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศไทย

มีเตียงจดทะเบียนรวม 916 เตียง (เตียงให้บริการ 833 เตียง) สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 5,430 คนต่อวัน ได้แก่

 • โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 2 แห่ง: โรงพยาบาลธนบุรี และโรงพยาบาลธนบุรี 2
 • โรงพยาบาลในต่างจังหวัด 3 แห่ง: โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จ.สงขลา โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จ.อุบลราชธานี และโรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จ.จันทบุรี
ธุรกิจรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
 • โดยร่วมทุนกับ WEGO Holding Company Limited ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดตั้งบริษัท Weihai Thonburi Healthcare Investment Company Limited ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ Welly Golden Bay Hospital ที่เมืองเวยไห่ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • บริษัทฯ ได้เข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างโรงพยาบาลในประเทศเมียนมาร์ ตั้งแต่ปี 2014 และพบว่ามีโอกาสในความเป็นไปได้ทางธุรกิจสูง โดยพันธมิตรท้องถิ่น Ga Mo Pwint (“GMP”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในประเทศเมียนมาร์กำลังดำเนินการสร้างโรงพยาบาล ขนาด 200 เตียง มูลค่า 75 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศเมียนมาร์ที่มีมาตรฐานสากลโดยให้ชื่อว่า ARYU International Hospital โดยตั้งอยู่บนถนน Kyaikkasan บนเนื้อที่ ประมาณ 6 ไร่ โดยในเบื้องต้น ทางบริษัทฯ จะเข้าไปรับงานออกแบบและก่อสร้างทางเทคนิคการแพทย์ทั้งระบบ มูลค่าในเบื้องต้นประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ในส่วนงานระบบของโรงพยาบาล ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับออกแบบและวางแผน ระบบเครื่องมือแพทย์และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงานและส่วนควบอื่นๆ จาก GMP มูลค่าประมาณ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อลงนามในสัญญาในลำดับต่อไป อย่างไรก็ตาม ทั้งทางบริษัทฯ และ GMP กำลังดำเนินการขอสิทธิพิเศษทางการลงทุนจากทางรัฐบาลเมียนมาร์ และอยู่ระหว่างการจัดตั้ง Joint Venture และคาดว่าเมื่อทาง Myanmar Investment Commission (“MIC”) หรือหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนประเทศเมียนมาร์อนุมัติ ทางบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นประมาณ 10% ของทุนจดทะเบียน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเป็น 40% เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ โดยกำหนดการลงทุนยังไม่สามารถกำหนดได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานของประเทศเมียนมาร์ และเมื่อจะลงทุนจะปฏิบัติตามเกณฑ์ได้มาซึ่งสินทรัพย์สำคัญ
ธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารจัดการโรงพยาบาล
 • การรับบริหารจัดการโรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และศูนย์แพทย์ชุมชนนานาชาติเกาะล้าน โดยบริษัทฯ นับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบริหารจัดการโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการในระดับเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน ในราคาค่าบริการระดับโรงพยาบาลรัฐ
 • บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อรับจ้างบริหารจัดการให้แก่โรงพยาบาลถงเหอ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเริ่มต้นสำหรับความร่วมมือให้คำปรึกษาประมาณ 6 – 9 ล้านหยวน คาดว่าน่าจะเจรจาแล้วเสร็จภายในปี 2560
ธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทาง

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรีกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาและกระจายทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลเข้าสู่ประชาชน โดยเข้าทำสัญญาร่วมให้การรักษาพยาบาลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดแก่ บริษัท โรงพยาบาลภัทร จำกัด และได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริการ การรักษา ทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือดให้แก่โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ

2. ธุรกิจ Healthcare Solution Provider

 • ธุรกิจรักษาพยาบาลนอกพื้นที่ (Home Healthcare) ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยถึงบ้านแบบองค์รวม ดูแลแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ และกายภาพบำบัดแก่ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล รวมถึงบริการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อและกำจัดไรฝุ่น เป็นต้น
 • ธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย (Step-Down Care) ให้บริการศูนย์พยาบาลและกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยฟื้นฟู หรือผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยผู้ป่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
 • ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์และทันตกรรม ดำเนินการภายใต้บริษัท ทันตสยาม จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตกรรมครบวงจรในลักษณะ “One Stop Service” และมีร้านจำหน่ายยาภายใต้แบรนด์ Apex Health Care

3. ธุรกิจอื่นๆ

 • ธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัท โมดูลล่าซอฟต์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับการทำงานครอบคลุมแผนกต่างๆภายในโรงพยาบาล และรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเครือข่ายอื่นๆ ทำให้ทราบความต้องการของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
 • ธุรกิจพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด และบริษัท ราชธานี เรียลตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ปัจจุบันอยู่ในระหว่างศึกษาโครงการ และความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

โครงการในอนาคต

บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เมดิคอลซิตี้ ที่รังสิต ที่สามารถให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร โดยมีที่พักอาศัยของผู้สูงอายุและที่พักฟื้นคนไข้ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และโรงพยาบาล รวมไว้ในพื้นที่เดียวกัน ทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านรังสิต ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อเข้าเมือง โดยเฉพาะตอนเหนือของกรุงเทพฯ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 2557 2558 2559
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
รายได้รวม 5,120.78 5,514.72 5,786.67 6,228.67
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ 3,768.45 3,978.11 4,258.89 4,518.42
กำไรขั้นต้น 1,352.33 1,536.61 1,527.78 1,710.25
กำไรสำหรับปี 331.59 559.14 581.82 543.99

สัดส่วนรายได้

ข้อมูลงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

จุดเด่นเพื่อการลงทุน

1. มีความสามารถในการรักษาโรคขั้นสูง ในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงได้

บริษัทฯ มีความสามารถในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน โดยเป็นโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญและครอบคลุมทุกสาขาการแพทย์ ประสบการณ์กว่า 40 ปี พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย ในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ จึงสามารถรองรับผู้ป่วยหลากหลายกลุ่มได้เป็นอย่างดี

2. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมีเครือข่ายทางการแพทย์ที่ครอบคลุม

บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่ายจำนวน 17 แห่ง เพื่อตอบรับนโยบายการส่งต่อผู้ใช้บริการจากโรงพยาบาลในเครือข่ายให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและความสะดวกสบายด้านการรักษาพยาบาล อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ จัดการบุคลากรทางการแพทย์ และบริหารต้นทุนได้อย่างเหมาะสม

3. เป็นผู้นำในการทำโครงการเพื่อบริการด้านการแพทย์ร่วมกับภาครัฐ

ด้วยความสามารถในการรักษาและศักยภาพในการบริหารงาน บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ เพื่อดำเนินโครงการให้บริการด้านการแพทย์ เช่น การรับจ้างบริหารโรงพยาบาล และศูนย์แพทย์เฉพาะทาง ทำให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้หลากหลายกลุ่มและช่วยยกระดับคุณภาพบริการสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐด้วยมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น

4. ผู้นำในการให้บริการด้านการแพทย์อย่างครบวงจร

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานด้านการแพทย์ จึงสามารถขยายธุรกิจให้ครอบคลุมบริการอย่างครบวงจร นับตั้งแต่ ธุรกิจโรงพยาบาลและการบริหารจัดการโรงพยาบาล ธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย ธุรกิจการรักษาพยาบาลและให้บริการนอกพื้นที่โรงพยาบาล รวมถึงธุรกิจที่พักสำหรับผู้สูงอายุ จึงทำให้บริษัทฯ สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้หลากหลายกลุ่ม ทุกช่วงอายุและความต้องการที่แตกต่างกันไป


หมายเหตุ: เฉพาะโรงพยาบาลในประเทศไทย

เป้าหมายการระดมทุน

เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

เพื่อนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการในอนาคต

เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายละเอียดการเสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Ticker
THG
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย

ไม่เกิน 85,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1.00 บาท

 

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ จากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชนอาจเลือกที่จะชะลอหรือลดการใช้บริการได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสามารถในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนได้มากกว่า ในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการ จึงช่วยให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ และลดผลกระทบจากการผันผวนของเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงจากนโยบายการรักษาพยาบาล ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ฯลฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการสำหรับบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารและควบคุมนโยบายด้านการเงิน เพื่อรักษาฐานะทางการเงินให้อยู่ระดับที่มั่นคงและเหมาะสม